Ελληνική Δημοκρατία Δήμητρα Ευρωπαϊκή Ένωση

Download from Google Play

Download from Windows Store

Windows Application Κατεβάστε την εφαρμογή για Windows.
Ενημερωτικό Φυλλάδιο Έργου Κατεβάστε από εδώ το ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο.

Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα και γενικότερα στις παραμεσόγειες χώρες, είναι πολύ σημαντικό και συνεχώς επιδεινούμενο Οι πυρκαγιές αποτελούν ίσως τον μεγαλύτερο παράγοντα υποβάθμισης και καταστροφής των Ελληνικών δασών. Η αντιμετώπιση τους παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, ακόμη και στις πλέον ανεπτυγμένες τεχνολογικά χώρες, αφενός λόγω της πολυπλοκότητας των διαφόρων παραμέτρων που επιδρούν στην εξάπλωσή τους και αφετέρου του μεγέθους και της έντασής τους.

Η γνώση της συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών είναι σημαντικός παράγοντας στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, καθώς χρησιμοποιείται στην εκτίμηση της επικινδυνότητας έναρξης πυρκαγιών, στο σχεδιασμό της στρατηγικής του αντιπυρικού αγώνα και στην πρόληψη των πυρκαγιών με χειρισμούς της καύσιμης ύλης. Η πρόγνωση της έναρξης και διάδοσης των πυρκαγιών και η εκτίμηση των πυρικών παραμέτρων τους είναι σημαντικές για την επιτυχή αντιμετώπισή τους. Η έναρξη και διάδοση πυρκαγιών σε δάση κωνοφόρων είναι αποτέλεσμα της μετάδοσης της πυρκαγιάς επιφανείας στην κόμη των δένδρων και περιλαμβάνει όλες τις στρώσεις της δασικής καύσιμης ύλης σε μια συστάδα.

Μετά τη μετάδοση στην κόμη, έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνεται η ταχύτητα διάδοσης, η θερμική ένταση και η δημιουργία νέων εστιών πυρκαγιών. Οι πυρκαγιές αυτές είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν με άμεση προσβολή και είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο ποσοστό καμένων εκτάσεων σε δάση κωνοφόρων. Η ανάλυση και η πρόγνωση της συμπεριφοράς των πυρκαγιών είναι προϋπόθεση για την ορθολογική κατάσβεσή τους, για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της καύσιμης ύλης και για την οργάνωση του δασοπυροσβεστικού αγώνα.

Η συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών εξαρτάται από το πυρικό περιβάλλον (καύσιμη ύλη, τοπογραφία, μετεωρολογία). Ενώ η τοπογραφία και η μετεωρολογία έχουν σημαντικό ρόλο στη συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών , όλες οι προσπάθειες μείωσης του κινδύνου πυρκαγιών, επικεντρώνονται στη διαχείριση της καύσιμης ύλης, αφού η μετεωρολογία και η τοπογραφική διαμόρφωση των δασικών εκτάσεων δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν.Η εκτίμηση και η απογραφή της δασικής καύσιμης ύλης είναι δύσκολη στο ύπαιθρο καθώς απαιτεί πολλές εργατοημέρες και προσωπικό.

Επομένως, η δημιουργία και η χρήση μαθηματικών μοντέλων που θα εκτιμούν τα χαρακτηριστικά της καύσιμης ύλης από εύκολα μετρήσιμες ή/και διαθέσιμες μεταβλητές και παραμέτρους κρίνεται απαραίτητη για τους υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας, ώστε να αξιολογούν τη πυροεπικινδυνότητα των συστάδων και το ενδεχόμενο για έναρξη και διάδοση καταστροφικών πυρκαγιών.

Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας ποικιλίας εναλλακτικών ερευνητικών προσπαθειών για την υλοποίηση Προσομοιωτών Πυρκαγιών (ΠΠ), Συστημάτων Διαχείρισης Πυρκαγιών αλλά και τον ορισμό Δεικτών Κινδύνου Έναρξης Πυρκαγιών. Νεώτερες επίσης ερευνητικές εργασίες ανέπτυξαν Συστήματα Υποστήριξης Λήψεως Αποφάσεων Διαχείρισης Δασικών Οικοσυστημάτων που ένας από τους βασικούς τους στόχος τους είναι η μείωση των καταστροφών από πυρκαγιές .

Υπουργείο Αγροτικής ΑνάπτυξηςΥπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & ΠρόνοιαςΕΣΠΑ